konferencjekdp2021

Wszystko czego potrzebujesz w sieci w jednym miejscu

Co reguluje prawo karne?

Co reguluje prawo karne?

Prawo karne jest jednym z działów prawa publicznego. Poprzez definiowanie czynów zabronionych zawartych w Kodeksie Karnym ustawodawca, którego można utożsamiać z państwem wyznacza granice zachowania pożądanego społecznie. Poprzez przymus państwo zapewnia przestrzeganie ustanowionych zasad, tak aby wszystkim obywatelom żyło się lepiej, żeby zapewnić im przede wszystkim bezpieczeństwo. Kancelaria specjalizująca się w prawie karnym w Warszawie skupia się na reprezentowaniu interesów zarówno pokrzywdzonych, którzy na dalszych etapach postępowania mogą występować w roli oskarżycieli posiłkowych oraz po drugiej stronie na obronie oskarżonych. 

Historia sporów w prawie karnym 

Przepisy prawne tworzone przez tysiące lat zapełniająca coraz to nowe regały pełne ogromnych tomisk komentarzy, interpretacji i wydawanych na ich podstawie orzeczeń. Już cesarz Justynian I Wielki, sprawujący władzę w VI wieku n.e. sprzeciwiał się rosnącej liczbie sporów prawnych. Jedną z jego decyzji był nakaz spalenia istniejących komentarzy tworzonych przez przeciwstawne sobie w poglądach szkoły prawa. Jednocześnie powołując specjalną komisję nakaz ujednolicenie i usystematyzowanie przepisów prawa, to on dokonał pierwszego podziału na prawo karne i cywilne. Korzystając z usług kancelarii prawa karnego w Warszawie, klient nie zostanie przytłoczony mnogością przeciwstawnych opinii, a otrzymana profesjonalną i możliwie jak najskuteczniejszą pomoc prawną. 

Gałęzie prawa – państwo a obywatele 

Prawo wewnętrzne obowiązujące w Polsce można podzielić na 2 gałęzie, którymi są prawo publiczne i prawo prywatne. Prawo prywatne reguluje stosunki pomiędzy, jak sama nazwa wskazuje prywatnymi. Jego cechą charakterystyczną jest równość podmiotów, które kształtują swoje stosunki prawne. Do prawa prywatnego należy m.in.: prawo cywilne, rodzinne i opiekuńcze, czy prawo pracy. Natomiast prawo publiczne reguluje stosunki pomiędzy obywatelem a państwem. Wówczas jednostki są podmiotami podrzędnymi w stosunku do nadrzędnego wobec nich państwa, które działa poprzez swoje organy, takie jak policja, prokuratura czy organy samorządu terytorialnego. Wobec nierównorzędności podmiotów w prawie publicznym konieczna jest możliwość skorzystania z profesjonalnych usług oferowanych przez kancelarię prawa karnego w Warszawie

Prawo karne 

Prawo karne materialne jest regulowane przez Kodeks Karny oraz prawo karne procesowe przez Kodeks Postępowania Karnego. Prawo karne definiuje czyny, a dokładniej znamiona czynów, których dokonanie lub zaniechanie zagrożone jest określoną sankcją karną. Określone są formy popełnienie danego czynu zabronionego, takiego jak wykroczenie czy przestępstwo, określone jako czyn bezprawny zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy zagrożone określoną karą. Wymieniane w prawie karnym formy popełnienia czynu zabronionego to sprawstwo, współsprawstwo, sprawstwo kierownicze, ale także podżeganie czy pomocnictwo. Następnie regulowane są kwestie dotyczące środków zabezpieczających, ale też odpowiedzialności karnej, która może zostać wymierzona jako grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Jak widać bez pomocy kancelarii prawa karnego w Warszawie, szczegółowość regulacji może na pierwszy rzut oka przytłoczyć.